कविता

Poem

lkmTsf}nL, ;fpg !), @)&( मृत्यु र मुखौटाहरू बाँडिरहेछन्- आश्वासनका राहत सामग्री, पुनःस्थापनका सपनाहरू, र सोम